send link to app

Thỉnh Thầy Free app for iPhone and iPad


4.4 ( 4944 ratings )
Utilities Entertainment
Developer: Anna Lan
Free
Current version: 1.2, last update: 1 year ago
First release : 05 May 2014
App size: 4.84 Mb

Ứng dụng hỏi thầy để nhận được câu trả lời vui vẻ, giải toả stress lúc căng thẳng,
thiết kế đơn giản dễ sử dụng, khả năng thông minh của thầy sẽ càng được phát triển thêm